Техничар обезбеђења 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Енглески језик први страни Headway, pre-intermediate level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Немачки језик први страни Директ 2 Ђорђо Мота Клет Београд 2015
 4 Социологија Социологија за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа Владимир Вулетић Клет Београд 2016.
 5 Историја Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено - језичког смера Драгомир Бонџић, Коста Николић Завод за уџбенике Београд 2016.
 6 Физичко васпитање          
 7 Математика Математика са збирком задатак за 3. разред средње школе Др Владислав Милошевић, др Миодраг Ивовић, Ратко Ненадовић, Крстомир Симић Завод за издавање уџбеника Београд 2003
8 Логика ? ? ? ? ?
 9 Основи економије - - - - -
10 Основи радног права Основи радног права, за трећи разред правне, економске и пословне школе Јелена Ђурић Завод за уџбенике Београд 2015.
11 Систем обезбеђења Систем обезбеђења Мићо Бошковић Завод за уџбенике Београд 1997.
12 Заштита од пожара и заштита на раду - - - - -
13 Основи кривичног права и криминалистике Основи кривичног права и криминалистике, за 3. И 4. Разред правне и биротехничке школе Мићо Бошковић Завод за уџбенике и наставна средства Београд 1998.
14 Основи правних поступака Основи правних постуупака, уџбеник за 2. И 3. Разред правне и биротехничке школе Слвољуб Поповић Завод за уџбенике Београд 2015.
15 Борилачке вештине - - - - -
16 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за трећи разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
17 Верска настава - - - - -