Трговац 3. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
 1 Српски језик и књижевност Читанка за 3. разред са књижевнотеоријским појмовима Босиљка Милић и Љиљана Николић ЗУНС Београд 2011.
 2 Енглески језик Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
 3 Физичко васпитање - - - - -
 4 Математика Математика са збирком задатак за 3. разред средње школе Др. Градимир Војводић, др. Радивоје Деспотовић, др. Војислав Петровић, др.Ратко Тошић и др. Милан Вукасовић и др Ђура Паунић Завод за издавање уџбеника Београд 2003
 5 Екологија и заштита животне средине - нема одговарајући - - - -
 6 Географија Географија Србије (уџбеник за стручне школе) Даринка Максимовић, Бојан Ђерчан, Милка Бубало-Живковић Завод за уџбенике Београд 2018.
 7 Социологија са правима грађана

Социологија

Устав и права грађана

                 -

Стеван Лилић и Светислава Булајић

Завод за уџбенике Београд

2011-2012

2006-

 8 Комерцијално познавање робе - - - - -
 9 Набавка и физичка дистрибуција Набавка и физичка дисрибуција, за 3. разред трговинске школе, образовни профил трговац Слободан Аћимовић, Вељко Мијушковић Завод за уџбенике Београд 2015.
 10 Психологија потрошача - - - - -
 11 Предузетништво Предметни професор обезбеђује потребан материјал - - - -
 12 Практична настава Дневник за пракичну наставу, за 3. разред трговинске школе, образовни профил - трговац Гордана Вујошевић, Марица Кнежевић, Славица Божић Завод за уџбенике Београд 2009.
 13 Изборни предмет према програму - - - - -
 14 Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за трећи разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
 15 Верска настава - - - - -