Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно
примењују без обзира на епидемиолошку ситуацију:
1. Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини и установама ученичког
и студентског стандарда (даље у тексту)
2. Респираторна хигијена (даље у тексту)
Посебне мере спречавања и сузбијања COVID-19:
1. Вакцинација као специфична мера превенције COVID-19 се препоручује свим особама
старијим од 12 година у складу са Стручно-методолошким упутством за ванредну
препоручену имунизацију против covid-19 у Републици Србији
(https://www.batut.org.rs/download/smuZaVanrednuPreporucenuImunizacijuProtivCOVID1
9.pdf).
2. Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су
посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих. Изузетно лица код
којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено
присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих
тежина болести не захтева лечење у болничким условима, изолују се и лече у кућним
условима у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања. Оболела лица
са примарном или секундарном имунодефицијенцијом се изолују у трајању од 14 дана,
а стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.
3. У случају појаве потврђених случајева COVID-19 у школама, ученичким и студентским
домовима, управа установе је у обавези да обавести епидемиолога територијално
надлежног института/завода за јавно здравље или друге надлежне установе (Завод за
здравствену заштиту студената) који прописује мере сузбијања инфекције.2
С обзиром на то да је пандемија и даље у току, као и да постоје фактори ризика који
могу довести до погоршања епидемиолошке ситуације, препоруке ће се стално
преиспитивати и по потреби мењати у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.
ПРИМЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ И
УСТАНОВАМА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
Адекватни санитарно-хигијенски услови у школама и установама ученичког и
студентског стандарда су неопходни за добро здравље, добро учење и одржавање
активности ученика, наставног и ненаставног особља и превенцију и контролу заразних
болести укључујући и COVID-19.
Санитарно-хигијенски услови подразумевају приступ и доступност:
 води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених
 потрошним материјалом за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном
за све и увек када постоји потреба.
У школској средини и другим установама потребно је редовно спроводити следеће
санитарно-хигијенске мере:
1. Редовно прање руку
Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног прања руку и
о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције,
демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим
местима где се руке перу. Едуковати их да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама.
Час одељенског старешине искористити за едукацију ученика.
Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом
дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази
70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно
запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке водом
и сапуном.
Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања3
хране, након обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу итд),
после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења
животиња, када су руке видно запрљане, након повратка из школе и увек када постоји
потреба.
Где? На свим улазима у школу, на излазу из сале за физичко, на улазу у
ученички/студентски ресторан или у ученички/студентски дом поставити дезинфекциона
средства на бази 70% алкохола (користити их уз обавезни надзор наставника/дежурног
наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети,
учионице). Функционални уређаји за прање руку су једино они уређаји са исправним
славинама и чесмама, водом и сапуном.
2. Редовно чишћење школске средине, ученичких и студентских домова
Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа и других установа,
наставно и ненаставно особље о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање
ширења инфекције (ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и
дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију).
Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и
стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених
више ка нижим, завршно са подом. Редовно чишћење се врши коришћењем чистих крпа
(различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове,
клупе…) и свежих раствора средстава којима се чисти. Употреба средстава на бази хлора се
не препоручује. Поступак дезинфекције одређеног простора или установе подразумева низ
процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства.
Дезинфекцију обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то
постоји оправдана потреба.
Дезинфекција коју може да обави особље установе се односи само на дезинфекцију
заједничких предмета и површина који се често додирују (школске клупе, столови у
трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир),
и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видљиво
запрљаних површина. Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може
довести до низа негативних ефеката по здравље ученика, наставног и ненаставног особља4
као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација
слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме,
опструктивне болести плућа и др. Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ
умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о
правилној примени према упутству произвођача (намена, концентрација, начин употребе и
неопходно контактно време). Препоручује се прављење плана чишћења (ко чисти, када, на
ком спрату, итд).
Када? Обавити чишћење пре почетка рада и свакодневно, минимум два пута дневно.
Дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују вршити неколико пута дневно.
Шта? Простор и површине (подови, зидови, врата и друге површине које користи
већи број особа: школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке
ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои), прибор (школски шестар, лењир) и
опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање (спортски
реквизити), у кухињама и трпезаријама.
3. Редовна набавка основног потрошног материјала
Обезбедити довољне количине средстава за чишћење и дезинфекцију и успоставити
процедуре за редовну набавку средстава за чишћење и дезинфекцију.
Како? Заједничким радом установе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и
родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз, на
пример, оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). За дугорочно
обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова,
размотрити навођење трошкова под посебном буџетском линијом у буџету установе.
Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према
обиму потрошње.
Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за
канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси на бази 70% алкохола и производи за
чишћење (крпе, џогери).