Изда Татјана, дипломирани правник са положеним правосудним испитом

– Правни факултет – општи смер, Нови Сад

– Радни однос у Економско-трговинској школи засновала је 01.01.1998. године на радном месту професор правне групе предмета, а од 21.08.2006. године распоређена је на радном месту секретара Школе.

– Од 22. јануара до 31. марта 2014. године – в.д. директора Школе

Травар Јасмина, административни радник 

– Виша економска школа, Нови Сад